Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij www.bouwbinder.nl. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onze algemene gebruiksvoorwaarden andere genoemde regels op de website van Bouwbinder.

Wanneer u op deze site adverteert dan dient u deze in de juiste rubriek(en) te plaatsen. Dit vergroot uw kans op verkoop van uw product of dienst, maar ook voor andere de gebruikers van de site is het prettig als er overzichtelijk in de juiste rubrieken geadverteerd wordt. Het is niet toegestaan om:

 • Te handelen in strijd met de wet- en regelgeving en of in strijd te handelen met onze algemene gebruiksvoorwaarden en andere regels.
 • Misleidende informatie te verstrekken.
 • Handelen in strijd met de rechten van derden.
 • Technologie te verspreiden die Bouwbinder of derden die gebruik maken van de site schaden.
 • Bouwbinder op dusdanige wijze te belasten dat het goed functioneren van de site belemmert wordt.
 • Enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden te kopiëren, bewerken of verspreiden.
 • Op één of andere manier verzamelen van informatie over derden via deze site zonder toestemming van deze derden.
 • Op welke wijze dan ook de toegang tot deze site te voorkomen.

Wanneer Bouwbinder constateert dat één of meer bezoekers van de site problemen veroorzaakt of veroorzaken of niet conform wet- en regelgeving handelen, of handelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden en andere regels van Bouwbinder dan zullen wij, indien wij daartoe aanleiding zien, de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Wij zullen onze dienst beëindigen en de gehoste inhoud verwijderen
 • Wij zullen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om deze gebruikers van Bouwbinder te weren.
 • Om bouwbinder en haar gebruikers te beschermen zullen wij uw persoonsgegevens aanwenden zoals later onder het hoofdstuk privacy omschreven.
 • Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden verstrekken (politie, justitie)  die overeenkomstig de wet- en regelgeving verzocht zal/ zullen worden actie te ondernemen.

Betaalde advertentiekosten worden in geval van eerder beschreven maatregelen nooit gerestitueerd.

Het bovenstaande is slechts een beperkte opsomming van mogelijke acties die wij zullen ondernemen wanneer (een) bezoeker(s ) van de site problemen veroorzaken of in strijd met de wet- en regelgeving en of onze gebruiksvoorwaarden en andere regels handelen. Ongeacht of wij wel of niet besluiten een gebruiker van bouwbinder te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Bouwbinder door derden.

Indien u als gebruiker melding wilt maken van problemen veroorzaakt door een andere gebruiker, of handelingen door een gebruiker die in strijd zijn met de wet- en regelgeving en of deze gebruiksvoorwaarden en regels kunt u het contactformulier gebruiken, waarna wij actie zullen ondernemen.

Informatie

Bouwbinder bevat informatie van ons en  van onze gebruikers. Het is niet toegestaan onze auteursrechten en of handelsmerken te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van informatie op Bouwbinder geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Bouwbinder. Sommige advertenties kunnen getoond worden door ons via andere media dan slechts deze site. Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u er zich mee akkoord dat uw advertentie via deze andere media getoond  kunnen worden. Indien u er bezwaar tegen heeft dat wij uw advertentie via andere media kunnen verspreiden verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen via het contactformulier op de site.

Aansprakelijkheid

U zult ons niet aansprakelijk stellen voor informatie die door andere gebruikers op Bouwbinder worden geplaatst.  Ook stelt u ons niet aansprakelijk voor handelingen die andere gebruikers jegens u plegen. Wij garanderen niet dat informatie op bouwbinder altijd nauwkeurig is. Ook garanderen wij niet de kwaliteit, veiligheid en rechtmatigheid van de verstrekte informatie of de aangeboden goederen en of diensten op Bouwbinder. Hierom sluiten wij alle impliciete garanties en alle algemene voorwaarden van derden uit. Bouwbinder is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, reputatie of goodwill noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Bouwbinder.

Voor zover er toch van aansprakelijkheid sprake zou zijn is onze aansprakelijkheid nooit groter dan de vergoeding die u ons in de voorgaande 6 maanden betaald heeft voor het gebruik van bouwbinder voor de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

Persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van Bouwbinder gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op (onze) server(s). In ons hoofdstuk privacy vindt u hierover meer informatie. U verklaart zich akkoord met het ontvangen van marketing informatie van ons, tenzij u ons meldt dat u deze informatie liever niet ontvangt.

Wij verzamelen uw gegevens voor betalingsinformatie, als ook om het u gemakkelijk te maken niet voortdurend uw gegevens in te hoeven voeren op de site. Naast deze doeleinde zullen wij uw gegevens ook gebruiken voor ander doeleinden voor zover wij hiermee niet in strijd met de wet handelen. Nooit zullen wij uw gegevens verstrekken aan derden, tenzij dit door daartoe bevoegde instanties om verzocht wordt.

Algemeen

Deze voorwaarden en andere regels vermeld op Bouwbinder vormen de hele overeenkomst tussen Bouwbinder  en u en vervangen iedere andere eerdere  overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet.

Correspondentie van u aan ons over deze voorwaarden en regels dient aangetekend plaats te vinden aan Bouwbinder, Nieuwe Haven 85b, 3116AB Schiedam. Correspondentie van Bouwbinder aan u geschiedt via het door u opgegeven e-mailadres of per aangetekende post. Aangetekende post worden geacht ontvangen te zijn 5 dagen na verzending ervan. Wij kunnen deze voorwaarden en regels op ieder moment wijzigen, waarna deze, wanneer er sprake is van een overeenkomst, na 30 dagen van kracht worden.  Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst worden de wijzigingen onmiddellijk van kracht.

Andere regels

Bouwbinder is niet betrokken bij transacties die plaatsvinden via www.bouwbinder.nl, tenzij Bouwbinder expliciet als adverteerder vermeld staat op de site.  Wanneer Bouwbinder optreedt als adverteerder dan gelden bij een eventuele transactie andere verkoopvoorwaarden dan voor het gebruik van www.bouwbinder.nl. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden u toegezonden alvorens de transactie tot stand komt.

Bouwbinder is slechts een “podium” dat kopers en verkopers van bouwmaterialen en bouwgerelateerde diensten bij elkaar brengt.  Bouwbinder is slechts toegankelijk voor die (rechts) personen die conform de Nederlandse wet- en regelgeving juridisch bindende overeenkomsten te sluiten.  Jeugdige gebruikers dienen toestemming te hebben van hun wettelijk vertegenwoordiger om te handelen met gebruikmaking van Bouwbinder.

Geschillen tussen u en een andere gebruiker van Bouwbinder dient u zelf op te lossen. Op geen enkele moment is Bouwbinder hierin partij.  U vrijwaart Bouwbinder van vorderingen en/ of aanspraken op schadevergoeding in geval van een geschil tussen u en een andere gebruiker van Bouwbinder.

Bouwbinder biedt de mogelijkheid tot bieden op producten en/ of diensten. Deze biedingen zijn niet bindend.  Een bod  verplicht de bieder niet tot koop, en de verkoper niet tot verkoop.  Wanneer de looptijd van een advertentie eindigt worden de advertentie en daarmee ook eventuele biedingen verwijderd van de site.

Op bouwbinder mogen links naar andere websites geplaatst worden. Dit kan in advertenties voor bedrijven, maar ook via banners. Wanneer u gebruik maakt van deze links valt u onder de voorwaarden van die website(s). Bouwbinder heeft geen enkele zeggenschap over deze websites.

Het is u niet toegestaan de inhoud van Bouwbinder te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor zij bedoelt is. De inhoud van Bouwbinder valt onder de databankenwet.  Het kopiëren van de inhoud van bouwbinder en haar databank(en) is niet toegestaan.

Het handelen in strijd met de regels van Bouwbinder hebben consequenties tot gevolg die reeds onder het hoofdstuk gebruiksvoorwaarden beschreven zijn.

Geschillen

Alle geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Bouwbinder zelf onderneemt om de aan Bouwbinder verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Bouwbinder, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de gebruiksvoorwaarden worden beslecht door middel van bindend advies volgens de regels van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Bouwbinder een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 2.500,--.

Adverteren op Bouwbinder

Het adverteren op Bouwbinder is het meest succesvol wanneer u de tips volgt zoals beschreven onder de knop ondersteuning op de site.  De aanwijzingen die u hier vindt dient u zo veel als mogelijk op te volgen.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Foto’s op de site plaatsen waar auteursrecht van iemand anders dan u op rust is niet toegestaan.
 • Informatie, beelden of tekst, van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Producentennamen van het product dat u verkoopt mogen gebruikt worden in uw advertentie. Beschermde namen en of logo’s mogen niet worden gebruikt.
 • Aanbieders van producten/ diensten op Bouwbinder dienen zich ervan te vergewissen dat deze producten/ diensten authentiek zijn. Indien hierover geen zekerheid bestaat, verzoeken wij u het niet aan te bieden.
 • Rechthebbenden van intellectuele rechten of andere rechthebbenden op uitingen op Bouwbinder die van mening zijn dat hun rechten geschonden worden kunnen hiervan melding maken bij Bouwbinder via het contactformulier. Wanneer een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechthebbende deze melding doet zal Bouwbinder de advertentie van www.bouwbinder.nl verwijderen.

Misleidende teksten

 • Het is niet toegestaan misleidende teksten in uw advertentie op te nemen. Misleidende teksten zijn teksten die hetgeen u aanbiedt niet goed of niet juist weergeven.
 • U mag in het onderwerp van uw advertentie geen vergelijkende teksten zetten.

Advertenties die niet toegestaan zijn

 • In aanvulling op wat reeds beschreven werd in de gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan een advertentie te plaatsen zonder concrete aanbieding voor een product.
 • Advertenties voor bedrijven in het algemeen, zonder concrete productaanbieding dienen geplaatst te worden onder dienstenrubrieken.
 • Advertenties voor producten of diensten die in strijd zijn met de wet zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
  • Die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties.
  • Waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie staat niet, of niet door u, wordt aangeboden.

De site uit bedrijf

Wanneer Bouwbinder voor onderhoud of door een storing uit bedrijf gaat zullen wij alles in het werk stellen om de site zo snel mogelijk weer in bedrijf en on line te krijgen. Restitutie van advertentiekosten vindt niet plaats. Pas wanneer de site meer dan 5 dagen uit bedrijf is zullen wij de duur van de advertentieperiode zonder meerkosten verlengen met dat aantal dagen dat de site meer dan 5 dagen uit bedrijf is.

Verboden of verdachte objecten en diensten

Bouwbinder brengt middels haar website kopers en verkopers van bouwgerelateerde producten en diensten bij elkaar. Koop- en verkooptransacties vinden buiten de site om plaats en Bouwbinder is bij deze transacties niet betrokken.  De handel in bouw gerelateerde materialen en diensten is via Bouwbinder toegestaan voor zover deze handel niet in strijd is met de internationale wetgeving. U dient zelf te controleren of u het object conform deze wetgeving mag aanbieden of kopen.